Menu

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: www.bereidingsapotheek.asz.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en uw afgesloten contract, prevaleren de voorwaarden opgenomen in uw contract met het ASz.

Aansprakelijkheid

De bereidingsapotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) spant zich in om de inhoud van www.bereidingsapotheek.asz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij de bereidingsapotheek van het ASz.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de bereidingsapotheek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

De bereidingsapotheek gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere bedrijfsinformatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.